Ranking dos Estados

#Ranking UF Nota Total
União 0,82
PA 0,47
AM 0,41
MG 0,37
RJ 0,34
SP 0,33
ES 0,33
MT 0,29
PR 0,27
DF 0,26
10º SC 0,20
10º MS 0,20
11º RR 0,19
11º GO 0,19
11º PE 0,19
12º CE 0,16
13º RS 0,15
13º BA 0,15
14º PB 0,14
15º AC 0,12
15º RN 0,12
16º AP 0,11
16º TO 0,11
17º AL 0,09
17º RO 0,09
18º MA 0,08
19º SE 0,05
20º PI 0,02